Organiziranost

Organi Fakultete so:

organziranost

center-za-upravno-izobrazevanje instituti organizacijske-enote katedre knjiznica referat karierni-center kolegij-dekana glavni-tajnik tajnik-uo racunovodja prodekan dekan predsednik-uo senat delovna-telesa studentski-svet akademski-zbor upravni-odbor
 

Upravni odbor

Upravni odbor sestavljajo:

mag. Olga Jambrek

Upravni odbor je organ upravljanja fakultete. Sestavljajo ga trije člani. Člani upravnega odbora izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika upravnega odbora. Njun mandat traja eno koledarsko leto. Praviloma se konča 31. decembra in začne 1. januarja. Predsednik upravnega odbora pripravlja, sklicuje in vodi seje upravnega odbora ter nadzoruje izvrševanje njegovih sklepov. Če je predsednik upravnega odbora predstavnik večinskega lastnika fakultete. potem je namestnik predsednika predstavnik enega od manjšinskih lastnikov. Predsednik upravnega odbora je zakoniti zastopnik in poslovodni organ fakultete. Predstavlja fakulteto v pravnem prometu. V njegovi odsotnosti ali po njegovem pooblastilu izvaja naloge zakonitega zastopnika in poslovodnega organa fakultete namestnik predsednika upravnega odbora. Vse naloge zakonitega zastopanja in poslovodenja fakultete ter njenega predstavljanja v pravnem prometu izvršuje predsednik upravnega odbora na podlagi sklepa in po pooblastilu upravnega odbora. V njegovi odsotnosti ali po njegovem pooblastilu opravlja te naloge njegov namestnik. Predsednik upravnega odbora na podlagi sklepa in po pooblastilu upravnega odbora ter v imenu in za račun fakultete podpisuje materialne akte poslovanja in druge akte fakultete; podpisuje vse pogodbe, ki se nanašajo na denarne ali druge obremenitve fakultete, na statusne, organizacijske in institucionalne spremembe fakultete ter njenih organizacijskih enot. V njegovi odsotnosti ali po njegovem pooblastilu te akte podpisuje namestnik predsednika upravnega odbora.

Upravni odbor odloča na sejah, ki jih vodi predsednik upravnega odbora. Odločitev je sprejeta z večino glasov.

Upravni odbor odloča o vseh materialnih, finančnih, poslovnih, organizacijskih in osebnih vprašanjih delovanja fakultete in sprejema vse splošne notranje akte fakultete kot so statut, akt o sistematizaciji, pravilniki, ceniki, merila, ipd. in skrbi za nemoteno materialno poslovanje fakultete, zlasti pa:

 1. sprejema merila za oblikovanje načrta financiranja fakultete;
 2. sprejema načrt financiranja in zaključni račun fakultete;
 3. imenuje glavnega tajnika;
 4. imenuje glavnega računovodjo
 5. imenuje disciplinsko komisijo;
 6. sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest na fakulteti;
 7. sklepa pogodbe o delovnih razmerjih, podjemne in avtorske pogodbe ter druge pogodbe o pedagoškem sodelovanju;
 8. odloča o delovnih razmerjih;
 9. sprejema sklepe o višini šolnin in cenik drugih storitev;
 10. sprejema druge odločitve s področja materialnega poslovanja;
 11. sprejema načrt za investicijska vlaganja;
 12. imenuje dekana in prodekana oziroma prodekane;
 13. imenuje predstojnike organizacijskih enot  fakultete;
 14. odloča o uvedbi, organizaciji in financiranju novih študijskih programov fakultete ter o spremembah veljavnih študijskih programov;
 15. odloča o vseh drugih programih ali projektih znanstvene, raziskovalne, svetovalne, založniške ali kakršnekoli druge narave s področij dejavnosti, za katere je registrirana fakulteta;
 16. sprejema statut in druge akte fakultete;
 17. imenuje predstojnika kateder za obdobje dveh let.

Akademski zbor

Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki v tekočem semestru študijskega leta opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno dejavnost na podlagi veljavnega pogodbenega razmerja s fakulteto. Pri njegovem delu sodelujejo tudi predstavniki študentov tako, da je njihovo število najmanj ena petina članov akademskega zbora.

Akademski zbor:

 1. voli člane senata v skladu z določbami Akta o ustanovitvi fakultete in njenega statuta;
 2. daje senatu splošne usmeritve v zvezi s študijskimi programi in njihovim izvajanjem ter druge predloge in pobude;
 3. obravnava poročila o delu visokošolskega zavoda ter daje predloge in pobude senatu;
 4. opravlja druge naloge določene s tem statutom in pravilniki fakultete.

Akademski zbor odloča na sejah, ki so lahko tudi korespondenčne. Sejo akademskega zbora skliče predsednik, ki ga izmed svojih članov izvoli akademski zbor.

Predsednik akademskega zbora je dr. Arne Marjan Mavčič.

Študentski svet

Člani študentskega sveta EVRO-PF so v študijskem letu 2017/18 naslednji:

Predsednik: Leon Bernot
Podpredsednica za enoto Ljubljana: Teja Križan
Podpredsednica za enoto Nova Gorica: Anja Karafatska
Članica: Manca Zemljič
Članica: Anja Jankovič
Članica: Emanuela Eduard

Študentski svet sestavljajo predstavniki študentov. Študentski svet obravnava in daje pristojnim organom mnenje o statutu fakultete o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov ter sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov fakultete v sodelovanju s skupnostjo študentov.

1. Mandat članov študentskega sveta traja eno leto.

2. Člane študentskega sveta izvolijo študentje fakultete neposredno na volitvah. Volitve se izvedejo praviloma v drugi polovici meseca oktobra. Način razpisa volitev, kandidacijski postopek in postopek izvedbe volitev se natančneje določi v Pravilniku o volitvah  v študentski svet.

3. Program dela interesnih dejavnosti :

–       Organizacija dobrodelne akcije;
–       Projekt brezplačne pravne pomoči Pra(v)na klinika;
–       Organizacija strokovne ekskurzije »Ogled institucij EU« v soorganizaciji s Društvom ELSA Nova Gorica;
–       Organizacija poizpitne zabave za študente Evro-PF v Ljubljani;
–       Organizacija okrogle mize na aktualno temo;
–       Organizacija gostujočega predavanja na temo mediacije in alternativnega reševanja sporov;
–       Izvedba motivacijskega vikenda za vse stare in nove člane in zunanje sodelavce ŠS Evro-PF;
–       Izvdeba tradicionalnega zaključnega piknika v soorganizaciji s Društvom ELSA Nova Gorica in Alumni klubom;
–       Ureditev in dopolnitev aktov in poslovnikov s katerimi operira ŠS Evro-PF;
–      Vzpostavitev dobre prakse sodelovanja med študentskimi predstavniki, administrativnim osebjem fakultete in profesorji skozi konstruktivno strokovno pomoč pri vzpostavljanju in ohranjanju kvalitetnega študijskega okolja in študijskih programov na Evropski pravni fakulteti.

Senat

Senat sestavljajo:

prof. dr. Andrej Anžič
prof. dr. Peter Jambrek
prof. dr. Ernest Petrič
prof. dr. Krešimir Puharič
prof. dr. Arne Marjan Mavčič
prof. dr. Dimitrij Rupel
izr. prof. dr. Slobodan Dujić
izr. prof. dr. Marko Novak
izr. prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj
izr. prof. Anže Erbežnik
doc. dr. Aljoša Dežman
Anja Jankovič, študentka
Manca Zemljič, študentka.

Senat je strokovni organ fakultete in šteje najmanj devet članov. Sestavljajo ga tisti člani akademskega zbora fakultete, ki so nosilci najmanj enega izmed pedagoško izvajanih predmetov. Po svoji funkciji so člani senata predstavniki študentskega sveta, dekan in prodekan (ali prodekani, če jih je več) fakultete. Študenti imajo v senatu najmanj petino članov. Člane senata voli akademski zbor. Mandat članov senata traja dve leti in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni.

Delo senata vodi dekan fakultete, v njegovi odsotnosti pa prodekan ali pooblaščeni član senata.

Senat fakultete razpravlja o strokovnih vprašanjih s področja izobraževalnega in znanstvenoraziskovalnega dela fakultete, o zadevah izvajanja študijskega programa fakultete, o novih programih in o spremembah obstoječih programov.

Senat:

 1. sprejema študijske programe;
 2. določa merila za izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev;
 3. voli visokošolske učitelje, znanstvene delavce in visokošolske sodelavce v naziv;
 4. odloča o odvzemu naziva visokošolski učitelj, znanstveni delavec in visokošolski sodelavec;
 5. v postopku izvolitve v naziv ali odvzema naziva imenuje komisijo treh članov, ki poroča o pedagoški in raziskovalni usposobljenosti kandidata
 6. sprejema program raziskovalnega in razvojnega dela;
 7. sprejema študijski koledar in letni delovni načrt fakultete;
 8. imenuje tri člansko komisijo za oceno tem doktorskih disertacij in usposobljenost kandidatov za opravljanje doktorskih disertacij;
 9. potrjuje teme in mentorja doktorskih disertacij;
 10. imenuje tri člansko komisijo za oceno, potrdi oceno komisije in imenuje člane za zagovor predloženih doktorskih disertacij;
 11. sprejema strokovno mnenje o mladih raziskovalcih in odloča o njihovi kandidaturi;
 12. razpravlja in odloča o mnenjih študentskega sveta fakultete s področja njegove pristojnosti;
 13. imenuje svoja delovna telesa za opravljanje nalog s posameznega področja;
 14. imenuje člane strokovnega sveta organizacijske enote fakultete;
 15. skrbi za spremljanje kakovosti izobraževalnega in znanstveno-raziskovalnega dela;
 16. je pristojen za uveljavljanje Evropskega prenosnega kreditnega sistema (ECTS) in usklajevanje s tem povezanih nalog;
 17. odloča o drugih zadevah v skladu z zakonom, tem statutom in pravilniki fakultete;
 18. voli člane senata Nove univerze, ki zastopajo znanstvene discipline in strokovna področja, ki jih pokriva fakulteta.

Senat fakultete razpravlja in odloča na sejah, ki so lahko tudi korespondenčne. Senat lahko sprejema odločitve, če je na seji prisotna večina njegovih članov. Senat fakultete lahko za pomoč pri svojem delu imenuje stalne ali občasne komisije in delovna telesa.

Dekan

izr. prof. dr. Marko Novak

Dekan je strokovni vodja fakultete, ki predlaga upravnemu odboru, senatu in drugim organom fakultete v sprejem splošne akte, odločbe in usmeritve in odgovarja za njihovo izvrševanje. Za dekana je lahko imenovan, kdor je na fakulteti zaposlen kot visokošolski učitelj.

Dekan opravlja zlasti naslednje naloge:

 1. vodi, usmerja, nadzoruje in usklajuje izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in drugo delo fakultete;
 2. skrbi in odgovarja za zakonitost delovanja fakultete in za izvrševanje njenih obveznosti, določenih z zakonom in drugimi predpisi;
 3. tekoče poroča o svojem delu upravnemu odboru;
 4. najmanj enkrat letno poroča o delu fakultete senatu;
 5. promovira doktorje znanosti;
 6. sklicuje in vodi seje senata fakultete;
 7. odloča o disciplinski odgovornosti zaposlenih in izreka disciplinske ukrepe, kadar je za to pristojen;
 8. odloča o drugih vprašanjih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter z Aktom o ustanovitvi fakultete in statutom fakultete.
 9. Dekan predstavlja fakulteto in jo na podlagi pooblastila upravnega odbora zastopa v postopkih pred državnimi in drugimi organi. Imenuje ga upravni odbor fakultete za mandatno dobo dveh let, en mesec pred iztekom njegove mandatne dobe. Če pred potekom mandata ne pride do izvolitve novega dekana ali do obnovitve mandata prejšnjemu, se mandat obstoječega dekana podaljša do izvolitve novega.

Funkcija mu preneha:

 1. s potekom mandata;
 2. z odstopom;
 3. z razrešitvijo.

Upravni odbor lahko razreši dekana pred iztekom njegove mandatne dobe, če ne deluje v skladu z njegovimi usmeritvami in sklepi.

Prodekan

prodekan za študijske zadeve: doc. dr. Aljoša Dežman,

prodekan za razvojna vprašanja:  Jure Švigelj, mag. prav.,

prodekan za mednarodno sodelovanje: prof. dr. Arne Marjan Mavčič.

prodekanja za razvojne, evropske in znanstveno-raziskovalne projekte: izr.prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj

Fakulteta ima enega ali več prodekanov, ki pomagajo dekanu pri nalogah, ki jih ta določi. Prodekan na podlagi sklepa upravnega odbora nadomešča dekana v njegovi odsotnosti. Prodekan lahko tudi samostojno vodi šolo, ki izvaja določen študijski program fakultete.

Prodekan, ki vodi šolo ali določeno organizacijsko enoto fakultete, za svoje delo odgovarja, na podlagi pogodbe o uvedbi in realizaciji programa ali projekta, fakulteti kot celoti ter konkretnemu ustanovitelju projekta ali programa.

Imenuje ga upravni odbor fakultete za mandatno dobo dveh let, en mesec pred iztekom njegove mandatne dobe. Če pred potekom mandata ne pride do izvolitve novega prodekana ali do obnovitve mandata prejšnjemu, se mandat obstoječega prodekana podaljša do izvolitve novega.

Funkcija mu preneha:

 1. s potekom mandata;
 2. z odstopom;
 3. z razrešitvijo.

Upravni odbor lahko razreši prodekana pred iztekom njegove mandatne dobe, če ne deluje v skladu z njegovimi usmeritvami in sklepi.

Habilitacijska komisija

Habilitacijsko komisijo fakultete sestavljajo:

prof. dr. Andrej Anžič – predsednik
prof. dr. Peter Jambrek
prof. dr. Krešimir Puharič
izr. prof. dr. Janez Čebulj
izr. prof. dr. Kaliopa Dimitrovska Andrews
prof. dr. Ernest Petrič
Martin Lauko, študent

Habilitacijska komisija je delovno telo senata fakultete, ki daje mnenje v postopku za izvolitev v naziv visokošolski učitelj, znanstveni delavec in visokošolski sodelavec. Habilitacijska komisija daje tudi mnenje za odvzem naziva.

Habilitacijsko komisijo sestavlja najmanj pet članov, ki jih izvoli senat fakultete izmed visokošolskih učiteljev, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v senat fakultete. V habilitacijsko komisijo je izvoljen tudi predstavnik študentov. Mandat članov habilitacijske komisije traja dve leti, po preteku te dobe pa so lahko ponovno imenovani na to funkcijo.

Člani habilitacijske komisije izmed sebe na prvi seji izvolijo predsednika, ki vodi in sklicuje seje komisije. Habilitacijska komisija dela na sejah in je sklepčna, če je na seji prisotna večina članov, svoje odločitve pa sprejema z absolutno večino članov komisije.

Študijska komisija

Študijsko komisijo sestavljajo:

predsednik ŠK, doc. dr. Aljoša Dežman,
prof. dr. Peter Jambrek,
prof. dr. Krešimir Puharič
izr. prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj,
doc. dr. Jernej Letnar Černič,
Nejc Goršič, študent

Študijska komisija:

 1. obravnava in potrjuje teme, magistrskih nalog in potrdi mentorja;
 2. imenuje strokovno komisijo za oceno in zagovor magistrskega dela;
 3. Senatu predlaga imenovanje strokovne komisije za oceno primernosti teme doktorske disertacije ;
 4.  Senatu predlaga potrditev teme in mentorja doktorske disertacije;
 5. Senatu predlaga imenovanje strokovne komisije za oceno doktorske disertacije;
 6. Senatu predlaga potrditev ocen strokovne komisije za oceno doktorske disertacije in imenovanje strokovne komisije za zagovor;
 7. na podlagi prošnje študenta odloča o vpisu študenta v višji letnik, če le-ta ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik;
 8. na podlagi prošnje študenta izdaja obrazloženo mnenje o hitrejšem napredovanju študenta;
 9. odloča o vpisu študentov v študijske programe.
 10. odloča o naknadnem vpisu v višji letnik;
 11. odloča o podaljšanju absolventskega staža;
 12. odloča o priznavanju izpitov ne podlagi dokazil že opravljenih obveznosti na drugih podiplomskih programih ali na podlagi opravljenih strokovnih izpitov;
 13. odloča o vlogi za predčasno opravljanje izpitov iz višjega letnika;
 14. odloča o vlogi za nadaljevanje študija po prekinitvi daljši od dveh let;
 15. odloča o vlogi za izjemni vpis;
 16. odloča o vlogi za zamenjavo izbirnega predmeta;
 17. odloča o vlogi za dodelitev statusa študenta s posebnimi potrebami;
 18. obravnava prošnje za podaljšanje statusa;
 19. obravnava prošnje za prepise med študijskimi programi,
 20. potrdi »Learning Agreement« študenta, ki se je prijavil na mednarodno izmenjavo in njegove morebitne spremembe;
 21. odloča o podaljšanju študijske izmenjave v tujini;
 22. odloča o priznavanju formalnega in neformalnega izobraževanja;
 23. opravlja druge naloge, povezane s študijskimi dejavnostmi fakultete, če zanje ni pristojen drug organ fakultete.

Disciplinska komisija

Disciplinsko komisijo sestavljajo:

Predsednik: izr. prof. dr. Zlatan Dežman, namestnik doc. dr. Aljoša Dežman,
Članica: Mojca Dolenc, namestnica Nina Pegan, mag. prav.,
Član: študent Jure Dolinar,  namestnik študenta Žan Marinkovič.

Na Fakulteti vodi postopek in izreka ukrepe zaradi kršitev dolžnosti in neizpolnjevanja obveznosti študentov Disciplinska komisija (v nadaljevanju komisija) na prvi stopnji in Senat Fakultete na drugi stopnji. Odločitev drugostopenjskega organa je dokončna in lahko študent zoper njo vlaga pravna sredstva na pristojnem sodišču. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima vsak svojega namestnika. Predsednika komisije in njegovega namestnika predlaga Upravni odbor izmed pedagoških delavcev. Drugega člana in njegovega namestnika predlaga Dekan izmed uslužbencev tajništva Fakultete. Tretjega člana in njegovega namestnika predlaga Študentski svet izmed študentov fakultete. Na podlagi predlogov, Senat imenuje komisijo. Mandatna doba komisije je dve leti in se lahko ponovi. Komisija vedno odloča v tričlanskih senatih.

Komisija za kakovost

Člane komisije za kakovost fakultete imenuje senat fakultet na predlog dekana. Sestavlja jo najmanj šest članov, izmed katerih je s strani senata fakultete imenovan predsednik komisije. Komisijo sestavljajo predstavniki vseh glavnih interesnih skupin, izmed visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, študentov, strokovnega osebja, administrativnega osebja in zunanjih deležnikov.

Komisijo za kakovost sestavljajo

 1. prof. dr. Marko Novak, visokošolski učitelj, predsednik samoevalvacijske skupine;
 2. dr. Aljoša Dežman, visokošolski učitelj;
 3. prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj, raziskovalka;
 4. Erazem Bohinc, diplomant;
 5. Anja Jankovič, študent;
 6. Nejc Goršič, študent;
 7. Nina Pegan, mag. prav., glavna tajnica;
 8. Tina Besednjak, vodja referata;
 9. Katarina Colja, referentka za študentske zadeve;
 10. Kristina Slejko, referentka za študentske zadeve;
 11. Tjaša Čufer, mag. poslovnih ved, računovodja;
 12. Nataša Kolavčič, vodja kariernega centra;
 13. Ines Vodopivec, vodja knjižnice in založbe;
 14. Samo Turel, predstavnik delodajalcev;
 15. Jure Švigelj, mag. prav., koordinator e-študija.

Komisija ima naslednje naloge:
1.    priprava letnega poročila o kakovosti (samoevalvacijsko poročilo);
2.    tekoče spremljanje kakovosti študija in dajanje predlogov za njegovo izboljšanje;
3.    tekoče spremljanje kakovosti znanstveno-raziskovalnega dela in dajanje predlogov za njegovo izboljševanje;
5.    druge naloge na področju spremljanja in izboljševanja kakovosti, kot jih opredeljuje Poslovnik kakovosti.