Organiziranost

Organi Fakultete so:

organziranost

center-za-upravno-izobrazevanje instituti organizacijske-enote katedre knjiznica referat karierni-center kolegij-dekana glavni-tajnik tajnik-uo racunovodja prodekan dekan predsednik-uo senat delovna-telesa studentski-svet akademski-zbor upravni-odbor
 

Upravni odbor

Upravni odbor

Upravni odbor sestavljajo:

 • Peter Jambrek, predsednik UO

Upravni odbor je organ vodenja, poslovanja in upravljanja fakultete. Ima najmanj dva člana. Število članov upravnega odbora določi ustanovitelj. Vsak član ima en glas. Ustanovitelj imenuje člane za dve leti. Upravni odbor odloča na sejah, ki jih vodi predsednik upravnega odbora. Odločitev je sprejeta z večino glasov. Ustanovitelj imenuje izmed članov upravnega odbora predsednika in namestnika predsednika upravnega odbora. Predsednik je pristojen za sklicevanje in vodenje sej ter za izvrševanje sklepov upravnega odbora. Namestnik predsednika upravnega odbora nadomešča predsednika v času njegove odsotnosti.

Poleg nalog, določenih z zakonom, upravni odbor odloča o zadevah finančne, poslovne in premoženjske narave in skrbi za materialno poslovanje fakultete. Pristojnosti upravnega odbora so:

 1. odloča o materialnih, finančnih, poslovnih in organizacijskih vprašanjih delovanja,
 2. sprejema statut in druge akte, kot so akt o sistemizaciji delovnih mest, pravilniki, ceniki, merila in drugi,
 3. imenuje dekana in prodekane po predhodnem mnenju senata,
 4. imenuje direktorja in tajnika,
 5. imenuje glavnega računovodjo,
 6. imenuje disciplinsko komisijo,
 7. senatu predlaga v sprejem odločitve iz njegove pristojnosti, ki zadevajo razpolaganje in uporabo finančnih sredstev,
 8. sprejema sklepe o višini šolnin in cenik drugih storitev,
 9. sprejema načrt za investicijska vlaganja,
 10. odloča o kadrovskih in personalnih zadevah,
 11. odloča o ustanovitvi in položaju organizacijskih enot ter imenuje njihove predstojnike v skladu s statutom,
 12. odloča o uvedbi novih programov dejavnosti fakultete in o spremembah obstoječih programov,
 13. odloča o pogodbenih razmerjih in pooblašča direktorja za podpis pogodb v imenu fakultete,
 14. odloča o vseh drugih programih ali projektih znanstvene, raziskovalne, svetovalne, založniške ali kakršnekoli druge narave s področij dejavnosti, za katere je registrirana fakulteta.

Upravni odbor daje obvezna navodila in nadzoruje delo direktorja in dekana fakultete. Sklepi upravnega odbora so pravna podlaga za delo direktorja in dekana.

Akademski zbor

Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki v tekočem študijskem letu opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno dejavnost na podlagi veljavnega pogodbenega ali delovnopravnega razmerja s fakulteto. Pri njegovem delu sodelujejo tudi predstavniki študentov, pri čemer je njihovo število najmanj ena petina članov akademskega zbora.

Akademski zbor:

 1. voli člane senata v skladu z določbami akta o ustanovitvi fakultete in tega statuta,
 2. daje senatu splošne usmeritve v zvezi s študijskimi programi in njihovim izvajanjem ter druge predloge in pobude,
 3. obravnava poročila o delu fakultete ter daje predloge in pobude senatu,
 4. opravlja druge naloge določene s tem statutom in drugimi splošnimi akti fakultete.

Akademski zbor odloča na sejah, ki so lahko tudi korespondenčne. Akademski zbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat v tekočem študijskem letu. Sejo akademskega zbora skliče tajnik fakultete na predlog upravnega odbora ali dekana.

Akademski zbor izmed svojih članov izvoli predsednika, ki vodi njegovo zasedanje, oblikuje zapisnik in skrbi za izvrševanje sklepov v času do sklica naslednjega akademskega zbora.

Predsednik Akademskega zbora je dr. Arne Marjan Mavčič.

Študentski svet

Študentski svet sestavljajo predstavniki študentov, ki so vpisani na fakulteto. Študentski svet obravnava in daje pristojnim organom mnenje o statutu fakultete, o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, ter sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov v sodelovanju s skupnostjo študentov. Če mnenje ni upoštevano, lahko študentski svet zahteva, da pristojni organ ponovno obravnava in odloči o posamezni zadevi. V tem primeru je odločitev sprejeta, če zanjo glasujeta 2/3 vseh članov pristojnega organa.

Člani študentskega sveta EVRO-PF so v študijskem letu 2018/19 naslednji:

Predsednik: Matic Mlakar
Podpredsednica za enoto Ljubljana: Emanuela Eduard
Podpredsednica za enoto Nova Gorica: Blažka Bright
Tajnica ŠS: Zarja Bergant
Pomočnik tajnice ŠS: Andraž Slatnar
Članica: Anja Karafatska

Članica: Manca Zemljič

Članica: Anja Jankovič

Član: Leon Bernot

Študentski svet ima najmanj pet članov., mandat članov študentskega sveta pa traja eno leto.  Člane študentskega sveta izvolijo študentje fakultete neposredno na volitvah. Volitve se izvedejo praviloma v drugi polovici meseca oktobra. Način razpisa volitev, kandidacijski postopek ter postopek izvedbe volitev se natančneje določi v Pravilniku o volitvah v študentski svet. Študentski svet odloča na sejah, ki so javne. Odločitev je sprejeta, če je zanjo glasovala večina vseh prisotnih članov, pod pogojem, da je prisotna večina vseh članov.

Delo študentskega sveta vodi predsednik, ki ga izvolijo člani študentskega sveta izmed sebe. V njegovi odsotnosti vodi delo študentskega sveta podpredsednik, ki ga izvolijo člani študentskega sveta izmed sebe. Delovanje in način organiziranja študentskega sveta natančneje določa Poslovnik študentskega sveta. Poslovnik študentskega sveta sprejme upravni odbor fakultete po predhodnem mnenju študentskega sveta.

Senat

Senat je akademski organ fakultete, pristojen za visokošolske znanstvene, študijske in strokovne zadeve. Sestavlja ga najmanj devet (9) in največ trinajst (13) članov, ki jih izvoli akademski zbor izmed visokošolskih učiteljev, ki so nosilci najmanj enega izmed pedagoško izvajanih predmetov fakultete in izmed študentov. V senatu so enakopravno zastopana vsa študijska področja, znanstvene discipline in študijski programi fakultete. O številu članov senata odloči s sklepom upravni odbor.

Po svoji funkciji so člani senata dekan ter predstavniki študentskega sveta. Študenti imajo v senatu najmanj petino članov. Člane senata voli akademski zbor. Mandat članov senata traja dve leti in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni.

Senat odloča o vseh zadevah izvajanja študijskega programa fakultete, o novih programih in o spremembah obstoječih programov.

Po predhodno pridobljenem soglasju upravnega odbora se sprejemajo odločitve, ki imajo finančne ali poslovne posledice, odločitve o številu vpisnih mest oziroma o omejitvi vpisa, sprejem splošnih in posamičnih aktov iz pristojnosti senata, sprejem novih ali spremembe obstoječih študijskih in znanstvenih programov ter drugih programov in projektov fakultete, kadrovske, personalne ter vse druge odločitve, ki zadevajo razpolaganje in uporabo finančnih sredstev. O tem, kdaj ima določeno vprašanje finančne posledice, odloči upravni odbor.

Senat opravlja naslednje naloge:

 1. sprejema predloge študijskih programov,
 2. imenuje člane senata univerze, ki zastopajo znanstvene discipline ter strokovna področja, ki jih goji fakulteta.
 3. imenuje visokošolske učitelje, znanstvene delavce in visokošolske sodelavce v naziv, razen rednega profesorja in znanstvenega svetnika, oziroma predlaga senatu univerze kandidata za izvolitev v naziv rednega profesorja in znanstvenega svetnika,
 4. imenuje tri člane habilitacijske komisije univerze,
 5. odloča o odvzemu naziva visokošolski učitelj, znanstveni delavec in visokošolski sodelavec,
 6. odloča o odvzemu strokovnega ali znanstvenega naslova diplomanta, razen doktorja znanosti,
 7. v postopku izvolitve v naziv ali odvzema naziva imenuje komisijo treh članov, ki poroča o pedagoški in raziskovalni usposobljenosti kandidata,
 8. sprejema program raziskovalnega in razvojnega dela,
 9. sprejema letni delovni načrt fakultete,
 10. imenuje tričlansko komisijo za zagovor dispozicij doktorskih disertacij in usposobljenost kandidatov za opravljanje doktorskih disertacij,
 11. potrjuje teme in mentorja doktorskih disertacij,
 12. imenuje tričlansko komisijo za oceno, potrdi oceno komisije in imenuje člane za zagovor predloženih doktorskih disertacij,
 13. sprejema strokovno mnenje o mladih raziskovalcih in odloča o njihovi kandidaturi,
 14. razpravlja in odloča o mnenjih študentskega sveta fakultete s področja njegove pristojnosti,
 15. imenuje svoja delovna telesa za opravljanje nalog s posameznega področja,
 16. odloča o pritožbi kandidata v postopku priznavanja tujega izobraževanja,
 17. skrbi za spremljanje kakovosti izobraževalnega in znanstveno-raziskovalnega dela,
 18. je pristojen za uveljavljanje Evropskega prenosnega kreditnega sistema (v nadaljevanju: ECTS) in usklajevanje s tem povezanih nalog,
 19. odloča o drugih zadevah v skladu z zakonom, tem statutom in drugimi splošnimi akti fakultete.
 20.  Obravnava prošnje študentov za hitrejše napredovanje.

Senat sestavljajo:

prof. dr. Andrej Anžič
prof. dr. Peter Jambrek
prof. dr. Ernest Petrič
prof. dr. Krešimir Puharič
prof. dr. Arne Marjan Mavčič
prof. dr. Dimitrij Rupel

izr. prof. dr. Slobodan Dujić
izr. prof. dr. Bojan Grum
izr. prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj
izr. prof. Anže Erbežnik
doc. dr. Aljoša Dežman
Anja Jankovič, študentka
Manca Zemljič, študentka.

Dekan

izr. prof. dr. Bojan Grum

Dekan je akademski in strokovni vodja fakultete. Vodi, predstavlja in zastopa fakulteto glede njenih strokovnih, izobraževalnih, znanstveno-raziskovalnih in drugih visokošolskih dejavnosti.

Dekan opravlja zlasti naslednje naloge:

 1. sklicuje in praviloma vodi seje senata,
 2. usklajuje izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in drugo delo na fakulteti,
 3. v sodelovanju z upravnim odborom skrbi in odgovarja za zakonitost dela fakultete in za izvrševanje njenih obveznosti, določenih z zakonom, drugimi predpisi ter splošnimi akti fakultete,
 4. v sodelovanju s senatom sprejema merila o kakovosti fakultete, študijskih programov, znanstveno-raziskovalnega ter strokovnega dela,
 5. je pristojen za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v postopkih samoevalvacije,
 6. poroča senatu, upravnemu odboru in ustanovitelju o delu fakultete na njihovo ali na lastno pobudo,
 7. skupaj z rektorjem univerze promovira doktorje znanosti,
 8. podeljuje nagrade fakultete,
 9. daje predloge za odločanje senata v zadevah iz njegove pristojnosti in skrbi za izvrševanje njegovih odločitev,
 10. daje predloge za pridobitev soglasja upravnega odbora pri izvajanju nalog iz svoje pristojnosti,
 11. izvaja navodila upravnega odbora glede pravno pravilne uporabe in razlage akta o ustanovitvi, statuta, odločitev upravnega odbora in sklepov direktorja.
 12. opravlja druge naloge v skladu s predpisi ter splošnimi akti fakultete.

Dekana imenuje in razrešuje upravni odbor za dobo dveh let in je lahko ponovno imenovan. Pred imenovanjem ali razrešitvijo upravni odbor pridobi predhodno mnenje senata in soglasje ustanovitelja. Dekan se imenuje izmed visokošolskih učiteljev fakultete, ki so nosilci najmanj enega izmed pedagoško izvajanih predmetov.

Upravni odbor lahko razreši dekana pred iztekom mandatne dobe, če:

 • ni več nosilec vsaj enega izmed pedagoško izvajanih predmetov fakultete,
 • če deluje nezakonito ali pravno nepravilno,
 • če krši akte fakultete,
 • če ne deluje v skladu z odločitvami in navodili upravnega odbora,
 • če nastane kateri od razlogov, zaradi katerih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
 • če izgubi zaupanje upravnega odbora, vsled česar je v škodo fakultete močno ovirano sodelovanje med obema organoma, ali
 • če dekan sam predlaga svojo razrešitev.

Prodekan

Fakulteta ima enega ali več prodekanov. Prodekani pomagajo dekanu pri opravljanju nalog, ki jih določi dekan, in ga nadomeščajo v njegovi odsotnosti. Za sklep o nadomeščanju mora dekan pridobiti soglasje upravnega odbora.

Prodekane imenuje in razrešuje upravni odbor. Prodekan pomaga dekanu glede nalog, ki jih določi upravni odbor, ali samostojno vodi šolo, ki izvaja določen študijski program fakultete. Prodekan opravlja naloge, povezane s pedagoškimi, študijskimi in študentskimi zadevami fakultete, po dogovoru z dekanom pa sodeluje tudi pri opravljanju drugih nalog, določenih s tem statutom.

Prodekan, ki vodi določeno organizacijsko enoto fakultete, za svoje delo odgovarja na podlagi pogodbe o uvedbi in realizaciji programa ali projekta fakulteti kot celoti ter konkretnemu ustanovitelju projekta ali programa.

Fakulteta ima lahko tudi prodekane za druga področja dejavnosti fakultete.

Za imenovanje in razrešitev prodekanov veljajo določbe tega statuta glede dekana.

 • Prodekan za študijske zadeve: izr. prof. dr. Marko Novak,
 • Prodekan za mednarodno sodelovanje: prof. dr. Arne Marjan Mavčič.

Habilitacijska komisija

Habilitacijska komisija je delovno telo senata fakultete.

Habilitacijsko komisijo sestavlja najmanj pet članov, ki jih izvoli senat fakultete izmed visokošolskih učiteljev, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v senat fakultete. V habilitacijsko komisijo je vključen tudi predstavnik študentov.

V habilitacijski komisiji so enakopravno zastopane vse znanstvene discipline ter strokovna področja fakultete.

Habilitacijska komisija daje mnenje v postopku za izvolitev ter zagotavlja enotno uporabo meril za izvolitev v naziv visokošolski učitelj, znanstveni delavec in visokošolski sodelavec.  Habilitacijska komisija daje tudi mnenje za odvzem naziva.

Habilitacijsko komisijo fakultete sestavljajo:

prof. dr. Andrej Anžič – predsednik
prof. dr. Peter Jambrek
prof. dr. Krešimir Puharič
izr. prof. dr. Janez Čebulj
izr. prof. dr. Kaliopa Dimitrovska Andrews
prof. dr. Ernest Petrič
Martin Lauko, študent

Mandat članov habilitacijske komisije traja dve leti in so po preteku te dobe lahko ponovno imenovani na to funkcijo. Člani habilitacijske komisije izmed sebe na prvi seji izvolijo predsednika, ki vodi in sklicuje seje komisije. Habilitacijska komisija dela na sejah in je sklepčna, če je na seji prisotna večina članov, svoje odločitve pa sprejema z absolutno večino članov komisije. Sej se udeležuje tudi tajnik habilitacijske komisije, ki pa nima pravice glasovanja. O seji se piše zapisnik, ki ga podpišeta predsednik habilitacijske komisije in tajnik habilitacijske komisije.

Študijska komisija

Študijsko komisijo in njenega predsednika imenuje upravni odbor za dobo dveh let z možnostjo ponovnega imenovanja. Sestavljajo jo najmanj štirje člani, izmed katerih mora biti najmanj en predstavnik smeri Pravo, en predstavnik smeri Pravo in management nepremičnin ter en predstavnik študentov.

Študijsko komisijo sestavljajo:

Predsednik ŠK: izr. prof. dr. Marko Novak
Član: doc. dr. Aljoša Dežman,
Član: prof. dr. Krešimir Puharič,
Član: doc. dr. Boštjan Kerbler,
Član: Manca Zemljič, študentka.

Študijska komisija:

 1. odloča o možnosti dokončanja študija na dodiplomskem programu Pravo 1. stopnje na podlagi članka,
 2. obravnava in potrjuje teme, magistrskih nalog in potrdi mentorja oziroma somentorja,
 3. imenuje strokovno komisijo za oceno in zagovor magistrskega dela,
 4. senatu predlaga imenovanje strokovne komisije za oceno primernosti teme doktorske disertacije,
 5. senatu predlaga potrditev teme in mentorja oziroma somentorja doktorske disertacije,
 6. senatu predlaga imenovanje strokovne komisije za oceno doktorske disertacije,
 7. senatu predlaga potrditev ocen strokovne komisije za oceno doktorske disertacije in imenovanje strokovne komisije za zagovor,
 8. odloča o vpisu študentov v študijske programe,
 9. obravnava prošnje za prepise med študijskimi programi,
 10. obravnava prošnje za podaljšanje teme magistrskih in doktorskih del,
 11. na podlagi prošnje študenta odloča o vpisu študenta v višji letnik, če le-ta ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik (pogojni ali izjemni vpis),
 12. na podlagi prošnje študenta izdaja obrazloženo mnenje o hitrejšem napredovanju študenta,
 13. na podlagi prošnje študenta odloča o vpisu študenta v absolventski staž,
 14. na podlagi prošnje študenta odloča o vlogi za predčasno opravljanje izpitov iz višjega letnika,
 15. na podlagi prošnje študenta odloča o vlogi za zamenjavo izbirnega predmeta,
 16. na podlagi prošnje študenta odloča o vlogi za dodelitev statusa študenta s posebnimi potrebami, statusa študenta športnika ali kulturnika,
 17. na podlagi prošnje študenta odloča o vlogi za podaljšanje statusa študenta,
 18. na podlagi prošnje študenta odloča o priznavanju obveznosti na podlagi formalnega, neformalnega izobraževanja ali opravljene prakse,
 19. na podlagi prošnje študenta odloča o oprostitvi opravljanja obvezne prakse,
 20. na podlagi prošnje študenta odloča o vlogi za nadaljevanje študija po prekinitvi daljši od dveh let,
 21. na podlagi prošnje študenta odloča o vlogi za priznavanje v tujini opravljenih obveznosti na podlagi opravljene Erasmus+ izmenjave,
 22. opravlja druge naloge, povezane s študijskimi dejavnostmi fakultete, če zanje ni pristojen drug organ fakultete.

Disciplinska komisija

Disciplinska komisija obravnava primere kršitev izpitnega reda in odloča o izreku sankcije. Disciplinsko komisijo sestavljajo najmanj trije člani, ki jih imenuje upravni odbor za mandatno dobo dveh let. V disciplinsko komisijo je vključen tudi predstavnik študentov.

O uvedbi disciplinskega postopka odloča dekan. Zoper odločitve disciplinske komisije je dopustna pritožba na senat fakultete. Disciplinski postopek podrobneje ureja Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov Nove univerze.

Disciplinsko komisijo sestavljajo:

Predsednik: izr. prof. dr. Zlatan Dežman, namestnik doc. dr. Aljoša Dežman,
Članica: članica Kristina Slejko, namestnica Nina Pegan, mag. prav.,
Član: študent Jure Dolinar, namestnik študenta Žan Marinkovič.

Komisija za kakovost

Člane komisije za kakovost fakultete imenuje senat fakultet na predlog dekana. Sestavlja jo najmanj šest članov, izmed katerih je s strani senata fakultete imenovan predsednik komisije.

Komisijo sestavljajo predstavniki vseh glavnih interesnih skupin, med katerimi so visokošolski učitelji, raziskovalci, študenti, strokovno osebje, administrativno osebje in zunanji deležniki.

Komisija ima naslednje naloge:

 1. priprava letnega poročila o kakovosti (samoevalvacijsko poročilo),
 2. tekoče spremljanje kakovosti študija in dajanje predlogov za njegovo izboljšanje,
 3. tekoče spremljanje kakovosti znanstveno-raziskovalnega dela in dajanje predlogov za njegovo izboljšanje,
 4. druge naloge na področju spremljanja in izboljševanja kakovosti, kot jih opredeljuje Poslovnik kakovosti Evropske pravne fakultete (v nadaljevanju: poslovnik kakovosti).

Podrobnejše delovanje komisije za kakovost ureja poslovnik kakovosti.Komisijo za kakovost sestavljajo:

 1. Boštjan Kerbler, visokošolski učitelj, predsednik samoevalvacijske skupine;
 2. prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj, raziskovalka;
 3. Anja Jankovič, študent;
 4. Nina Pegan, mag. prav., glavna tajnica;
 5. Inga Lamešič, vodja referata;
 6. Nataša Kolavčič, vodja kariernega centra;
 7. dr. Ines Vodopivec, vodja knjižnice in založbe;
 8. Irena Knific, računovodstvo;
 9. Primož Jambrek, e-Univerza;
 10. Samo Turel, predstavnik delodajalcev;
 11. Tadej Petejan, predsednik alumni kluba.