Pogosta vprašanja

1 Ali je Evropska pravna fakulteta članica Nove Univerze?

Da, Evropska pravna fakulteta (Evro-PF) je članica Nove Univerze, katera je pridobila Akreditacijo Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo s sklepom št. 1/4-2005 dne 07. 07. 2005. Več o naši fakulteti si lahko ogledate v predstavitvenem videu na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=eTBSIQPMFCM&feature=youtu.be

2 Na internetnih straneh sem zasledil-a, da uvajate nov podiplomski študijski program Alternativno reševanje sporov. Kdaj začnete z izvajanjem študijskega programa, za kakšen študij gre?

Interdisciplinaren študijski program »Alternativno reševanje sporov« II. stopnje izvaja Evropska pravna fakulteta že tretje leto. V slovenskem prostoru ponuja diplomantom različnih strok možnost, da bodo lahko svoje že pridobljeno znanje še dodatno nadgradili s področja reševanja konfliktov, sporov, predvsem mediacije, arbitraže in podobnih postopkov. Z izvajanjem novega študijskega programa smo pričeli v študijskem letu 2015/2016.

3 Na internetnih straneh sem zasledil-a tudi, da uvajate nov podiplomski študijski program Civilno in gospodarsko pravo. Kdaj začnete z izvajanjem študijskega programa, za kakšen študij gre?

Magistrski študijski program Civilno in gospodarsko pravo izvaja Evropska pravna fakulteta že drugo leto. Študijski program je zasnovan interdisciplinarno in v celoti sledi domačim in mednarodnim pravnim smernicam ter tako študentom zagotavlja strokovno podlago za učinkovito in sistematično poglabljanje pridobljenega znanja na tretji stopnji. Program nudi študentom potrebna teoretična in praktična poglobljena znanja za reševanje konkretnih strokovnih problemov v pravni praksi, hkrati pa jih uvaja tudi v raziskovanje in razvoj. Z izvajanjem novega študijskega programa bomo pričeli v študijskem letu 2016/2017.

4 Ali obstaja starostna omejitev za vpis v redni ali izredni študijski program?

Ne. Starostne omejitve ni.

5 Ali je potrebno za vpis na fakulteto opraviti sprejemne izpite?

Ne, ni potrebno.

6 Ali se zaposleni kandidat lahko prijavi ter posledično vpiše na redni način študija (dodiplomski/podiplomski)?

Da.

7 Kje dobi kandidat informacije o prijavi in opravljanju izpitov iz maturitetnih predmetov?

Kandidat dobi informacije na katerikoli gimnaziji ali/in na Državnem izpitnem centru (RIC), lahko pa pokličete tudi na našo fakulteto.

8 Kdaj bodo znani podatki o omejitvi vpisa na dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo?

Datumi in podatki o omejitvi vpisa so objavljeni na spletni strani Visokošolske prijavno-informacijske službe http://www.vpis.uni-lj.si/.

9 Do kdaj bodo znani rezultati prvega roka izbirnega postopka za vpis na dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo?

Kandidati so o rezultatih izbirnega postopka obveščeni s strani Visokošolske prijavno-informacijske službe v Ljubljani do 25. julija 2017, s strani fakultete pa takoj po 28. juliju 2017.

10 Kdaj potekajo prvi,drugi in tretji prijavni rok za vpis na dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo, kdo lahko v tem roku kandidira in kam je potrebno poslati prvo/drugo prijavo?
– Prvi prijavni rok poteka od 6. februarja do 3. marca 2017.
– Drugi prijavni rok poteka od 22. do 29. avgusta 2017.
– Tretji prijavni rok za vpis v 1. letnik v 2017/2018 ni predviden.

11 Kakšen je potek vpisov v 1. letnik ter na kakšen način bodo sprejeti kandidati povabljeni na vpis?

Vpis v prvi letnik študija sprejetih v prvem roku bo potekal predvidoma od 28. julija do 11. avgusta 2017, sprejetih v drugem roku pa predvidoma od 26. do 28. septembra 2017.

12 Kje so objavljeni podatki o prostih vpisnih mestih za drugi prijavni rok za vpis na dodiplomski univerzitetni študijski program Pravo?

Podatki so objavljeni na spletni strani http://www.vpis.uni-lj.si/.

13 Kaj storiti, ko imam težave z elektronsko prijavo za vpis?

Kandidati se za pomoč pri izpolnjevanju elektronske prijave lahko obrnejo:
• za težave pri vstopu v elektronsko vlogo z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem: Podpora SIGEN-CA, e-naslov: podpora-ca@gov.si, tel.: 01/4788 590
• za ostala tehnična vprašanja pri izpolnjevanju elektronske vloge: Podpora eVŠ, e-naslov: evs-prijava.mvzt@gov.si.

14 Na Evropsko pravno fakulteto se nameravam prepisati z druge fakultete. Kateri izpiti se mi priznajo?

Kandidati, ki se vpisujejo na Fakulteto po merilih za prehode, vložijo vlogo za priznanje predmeta ob prijavi na vpis, ostali pa najkasneje do konca oktobra.
O priznavanju izpitov odloča Študijska komisija na podlagi predložitve original potrdila o opravljenih izpitih, ki se ga posreduje skupaj s prijavnico.
Študenti, ki so bili sprejeti na redni način (dodiplomskega) študija preko Prijavno informacijske službe v Ljubljani, predložijo original potrdila o opravljenih izpitih šele ob vpisu na fakulteto.

15 Prebral-a sem da izvajate študij tudi v Ljubljani. Kako in kje se izvaja študij?

Fakulteta izvaja študij v Novi Gorici in Ljubljani. V Novi Gorici na sedežu fakultete se izvajajo redna predavanja, na enoti v Ljubljani pa se izvajajo predavanja za izredni način študija. Vaje se na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu Pravo izvajajo samo v Novi Gorici.

16 Slišal-a sem, da pri vas lahko brezplačno študirajo tudi zaposleni. Ali je to res?
Fakulteta ima koncesijo na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu Pravo ter na magistrskem študijskem programu Pravo in magistrskem študijskem programu Pravo in management nepremičnin. V skladu s tem je na navedenih treh študijskih programih brezplačen redni študij, na katerega pa se lahko prijavijo tudi zaposleni kandidati. Predavanja na magistrskih in doktorskih študijskih programih potekajo popoldan, po 16:00. uri. Edini pogoj je, da kandidati izpolnjujejo vpisne pogoje in da rednega študija v skladu z omejitvami zakona, ki ureja visoko šolstvo, še niso izkoristili.

17 Lani sem bil-a redno vpisan-a v 1. letnik dodiplomskega študija. Zanima me, če je možen ponovni vpis v 1. letnik (rednega) študija na podlagi prošnje kljub temu, da sem opravil-a le 3 izpite?

Ponavljate lahko samo enkrat in sicer prvi, drugi letnik ali tretji letnik, če do sedaj še niste ponavljali letnika ali spremenili študijskega programa ali smeri zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu. Prošnje študentov za ponavljanje letnika se obravnava individualno.

18 Kolikokrat lahko ponavljam letnik?
Samo enkrat.

19 Koliko let traja izredni način študij?

Na dodiplomskih študijskih programih traja študij 3. leta, na magistrskih študijskih programih 2. leti ter na doktorskih študijskih programih 3. leta.

20 Ali pavzer postaneš avtomatično, če se ne vpišeš v višji letnik, še enkrat v isti letnik ali izkoristiš podaljšanje statusa na podlagi utemeljenega razloga?

Da.

21 Kdaj poteka izpitno obdobje?

Izpitno obdobje je določeno s Študijskim koledarjem fakultete, ki je objavljen na spletni strani fakultete na https://www.evro-pf.si/studenti/studijski-koledar-20122013/ .

22 Kaj storiti, če se na izpit ne morete prijaviti – računalnik tega ne dopušča?

Če se na izpit ne morete prijaviti lahko telefonsko kontaktirate referat fakultete v času uradnih ur ali se osebno oglasite v referatu v Novi Gorici ali Ljubljani v okviru poslovnega časa. V času, ko ni uradnih ur, pa preko elektronske pošte (info.ljubljana@evro-pf.si).

23 Zadnjič so nam na predavanjih povedali, da se moramo prijaviti na izpitni rok pri predmetu. Do kdaj se lahko prijavim na izpit?

Zadnji dan za prijavo k izpitu je sedem dni pred razpisanim datumom za opravljanje izpita. V rok za prijavo se šteje tudi dan izpita. Kasneje to ne bo mogoče, saj vam spletni referat avtomatsko blokira možnost prijave. V primeru okvare študentskega informacijskega sistema se študent k izpitu prijavi preko obrazca za prijavo na izpit, ki jo preko elektronske pošte pošlje v Referat.

24 Danes je izpit, pa sem zbolel-a in se ga ne morem udeležiti. Kaj lahko storim, da se mi rok ne šteje?

Po preteku roka za odjavo od izpita (4 dni pred izpitom) se lahko odjavite najkasneje v roku osmih dni po razpisanem izpitnem roku z ustrezno predloženim dokazilom (z zdravniškim opravičilom oz. potrdilom o službeni zadržanosti) preko elektronske pošte referata.

25 Ali v času pavziranja lahko opravljaš izpite, kje se na izpite prijaviš ter kdaj izpite plačaš?

Študent, ki je izgubil status, se na izpit lahko prijavi preko Visokošolskega informacijskega sistema (VIS). Stroške opravljanja izpita se plača na podlagi izstavljenega računa po pristopu na izpit oziroma nepravočasni odjavi od izpita.

26 Ali se lahko po opravljenem 1. ali 2. letniku (dodiplomskega študija) ter 1. letniku (magistrskega študija) izrednega načina prepišem na redni, koncesioniran način študija?

Študent, ki je že izkoristil pravico do dvakratnega rednega vpisa oziroma rednega in ponovnega vpisa nima več pravice vpisa na redni način študija. Določbe v zvezi s prepisom iz izrednega na redni način študija se smiselno uporabljajo tudi za prepis iz rednega na izredni način študija. Prošnjo za menjavo načina študija mora študent podati najkasneje 10 dni pred iztekom roka za vpis v višji letnik, to je do 20.9. tekočega leta.

27 Kdo je upravičen za pridobitev statusa kandidata s posebnimi potrebami?

O dodelitvi statusa kandidata s posebnimi potrebami odloča Študijska komisija fakultete v skladu s sprejetimi merili.

28 Izgubil-a sem študentsko izkaznico, kaj moram storiti?

Če želite novo študentsko izkaznico, morate pisno po e-mailu sporočiti fakulteti, da vam posreduje obrazec v izpolnitev. Po prejetju izpolnjenega obrazca z vaše strani, fakulteta naroči novo študentsko izkaznico, ki vam jo izdelano posreduje po pošti.

29 Ali je mogoče študirati na daljavo – e-izobraževanje (portal eUniverza)?
Da, je mogoče. Izpiti se v primeru študija na daljavo izvajajo fizično v Novi Gorici ali Ljubljani.

30 Kdo se lahko odloči za e-izobraževanje?

Za e-izobraževanje se lahko odločijo študenti, ki se vpišejo v sledeče študijske programe:
– Pravo 1. stopnje, 1., 2. in 3. letnik,
– Pravo 2. stopnje, 1. in 2. letnik,
– Pravo in management nepremičnin 2. stopnje, 1. in 2. letnik.

31 Kdaj se lahko odločim za e-izobraževanje? V začetku študijskega leta ali kadarkoli?

Za e-izobraževanje se lahko odločite v začetku študijskega leta ob vpisu ter tudi naknadno.

32 Kje pridobim še več informacij o e-izobraževanju?

Informacije najdete na https://www.evro-pf.si/studij/e-studij/ ali pa nas pokličete v referat fakultete.

33 Ali si lahko pred odločitvijo za e-izobraževanje ogledam primer predavanja?

Primer predstavitve predmeta si lahko ogledate na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=hOIlTaM3HBs.

34 Kdo mi pomaga pri odgovorih na raznorazna vprašanja v zvezi s študijem/predmetom, v kolikor se odločim za e-izobraževanje?

Za pomoč se lahko obrnete na referat fakultete.

35 Imam preko fakultete možnost študija v tujini?

Da, vsekakor. Fakulteta je nosilka Erasmus univerzitetne listine in aktivno sodeluje v Erasmus+ programu, ki omogoča študentom izmenjave v tujini za namene študija ali prakse.

36 Katere obštudijske dejavnosti ponuja fakulteta?

Fakulteta študentom zagotavlja pestro ponudbo obštudijskih dejavnosti. Mednje sodijo strokovne ekskurzije, tekmovanja, poletne šole, razne delavnice, okrogle mize, akademski forumi, gostujoča predavanja, študentske zabave, Erasmus delavnice, Alumni srečanja, ipd. Za pester nabor obštudijskih dejavnosti skrbijo zlasti Karierni center Evropske pravne fakultete, Mednarodna pisarna in Študentski svet.

37 Kako je z zaposlitvijo po končanem študiju, kaj lahko postanem oz. kaj in kje lahko delam?

Raziskave kažejo, da večina diplomantov fakultete najde prvo zaposlitev v roku enega leta po zaključku študija. Diplomanti študijske smeri »Pravo« lahko – ob pogoju zaključene prve in druge stopnje študija pravne smeri- pristopijo na pravniški državni izpit ter se usmerijo v vse klasične pravniške poklice (kot npr. sodnik, tožilec, odvetnik, notar, ipd.). Zaradi široke uporabnosti znanja pa se jim veliko zaposlitvenih možnosti opira v javnem in zasebnem sektorju. Diplomanti študijske smeri »Pravo in managementa infrastrukture in nepremičnin« se zaposlujejo predvsem pri podjetjih, ki se ukvarjajo z nepremičninami, gradbeništvom, energetiko, infrastrukturo ter na položajih srednjega in višjega managementa v večjih podjetjih. Zaposlitvene možnosti se vsem diplomantom fakultete odpirajo tudi v javnih podjetjih, državni upravi, zavodih, gospodarstvu in drugih dejavnostih, kjer se zahteva specifično znanje s področja prava ali prava in managementa nepremičnin.

38 Ali študij na magistrskem programu ARS 2. stopnje zadošča predpisanim kriterijem za uvrstitev na seznam mediatorjev v programih sodišč v skladu z Zakonom o alternativnem reševanju sodnih sporov? Ali po končanem študiju lahko opravljam mediacije?

Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (določbe o mediatorjih) in Pravilnik o mediatorjih pri sodiščih urejata izobraževanje mediatorjev, ki bi radi (ko je razpis in če so izbrani) prišli na seznam sodišč. V pravilniku so predpisane teme izobraževanja in min 40 ur usposabljanja.
Vzporedno z magistrskim študijem ARS bodo študentje lahko vpisali posebni izobraževalni program, ki bo po vsebini skladen s temami in urami usposabljanja, ki jih predpisuje zgoraj omenjeni pravilnik. Naši predavatelji na programu ARS (sicer tudi sodniki in/ali mediatorji) so že izdelali okvirni program minimalnih znanj, ki bi jih morali študentje tega študija poslušati, oddelati igre vlog in opraviti praktični izpit, nakar bi pridobili ustrezno potrdilo oz. certifikat. Izobraževanje za certifikat bo v veliki meri sovpadalo s študijem predmetov, ki sestavljajo predmetnik magistrskega progama. Tako bo študent lahko “ubil dve muhi na en mah”: pozitivna ocena iz magistrskega predmeta se bo štela tudi za uspešno opravljeno izobraževalno temo znotraj izobraževanja mediatorjev. Ure, ki jih bodo študentje poslušali v okviru magistrskega študija pa se bodo štele v programu za mediatorje za že “oddelane”. O organizaciji, ceni in izvedbi izobraževanja za mediatorje, ki ga bo fakulteta organizirala vzporedno oz. v okviru magistrskega študija ARS, bo odločeno in objavljeno takoj, ko bodo ob vpisu na magisterij pridobljene tudi informacije o zanimanju za pridobitev certifikata.

39 Kaj študentom Evropske pravne fakultete prinaša Sporazum o vzpostavitvi izmenjave študentov in programa pridobitve dvojne diplome z Mississippi College School of Law, Jackson, ZDA?

Program izmenjave med Mississippi College School of Law (MC Law) in Evropsko pravno fakulteto (Evro-PF) je edinstvena priložnost za študente Evro-pf, da izkusijo akademsko življenje in študij na eni izmed najboljših pravnih fakultet v Mississippiju, ZDA. Prvi tovrsten mednarodni izobraževalni program v Sloveniji omogoča študentom Evro-pf, ki zaključujejo zadnje leto dodiplomskega študija, dokončujejo magistrski ali doktorski podiplomski pravni študij, da se udeležijo študentske izmenjave na MC Law. Obdobje izmenjave se začne konec julija oziroma začetek avgusta in poteka preko jesenskega semestra do konca decembra oziroma začetek januarja. Sporazum o izmenjavi študentom Evro-pf prinaša dvojno ugodnost. Prvič, študentje v obdobju izmenjave ne plačajo šolnine, Evropska pravna fakulteta pa jim prizna vse uspešno opravljene predmete na ameriški partnerski fakulteti. Drugič, študentje imajo priložnost, da izmenjavo na MC Law podaljšajo še za dodaten plačljiv semester in tako dokončajo in pridobijo ameriški magisterij. Magisterij študentom omogoča, da v ameriških jurisdikcijah kot so New York, Washington D.C. in Kalifornija pristopijo k ameriškemu pravniškemu izpitu in tako izboljšajo svoje možnosti zaposlitve v ZDA. Za več informacij se lahko obrnete na: cms@evro-pf.si

40 Na kateri naslov in do kdaj naj posredujem »Prošnjo za priznanje formalnega/neformalnega izobraževanja« ter overjeno kopijo dokazila?

Izpolnjen obrazec »Prošnja za priznanje formalnega/neformalnega izobraževanja«, ki ga najdete v Pravilnik o študiju na Evropski pravni fakulteti (priloga 18) ter overjeno kopijo dokazila, se posreduje na naslov Evropska pravna fakulteta, Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana najkasneje 3 dni pred sejo Študijske komisije. Študijska komisija poteka praviloma vsako 1. sredo v mesecu.