Vpis

Fakulteta ima sedež v Novi Gorici, akreditirani pa ima tudi dislocirani enoti v Kranju in Ljubljani. Predavanja Fakulteta izvaja na sledečih lokacijah:

Nova Gorica

EDA Center
Delpinova 18 b
5000 Nova Gorica

Ljubljana

Evropska pravna fakulteta
Mestni trg 23
1000 Ljubljana

 

Fakulteta deluje v skladu s sodobnim evropskim bolonjskim modelom študija in poudarja evropsko razsežnost svojega delovanja, saj slednje zajema tako program kot način študija ter zasnovo dejavnosti Fakultete. Študij na vseh področjih je oblikovan tako, da upošteva sedanje in bodoče evropske razsežnosti slovenskega pravnega sistema. Poleg tega predstavlja vizijo fakultete študij, pri katerem se poudarja pomen povezanosti pravne teorije in pravne prakse.

Trenutno izvaja Fakulteta naslednje akreditirane programe:

Študijski programi tvorijo povezano celoto. Triletna dodiplomska študijska programa Pravo ter Pravo in management infrastrukture in nepremičnin izobražujeta za pridobitev širokega strokovnega znanja s področja pravnih znanosti ter usposabljanja za določene pravne poklice, hkrati pa omogočata vpis na drugo stopnjo.

Po končanem dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu Pravo pridobi diplomant strokovni naziv diplomirani pravnik / diplomirana pravnica. Po končanem podiplomskem magistrskem študijskem programu Pravo  pa pridobi naziv magister prava / magistrica prava.

Po zaključenem dodiplomskem univerzitetnem in podiplomskem magistrskem študijskem programu Pravo, lahko diplomanti opravljajo pravniški državni izpit.
Študenti imajo med študijem možnosti izmenjave preko programa Erasmus.

Fakulteta omogoča redni (koncesionirani) in izredni (plačljiv) način študija. Izrednim študentom fakulteta omogoča brezobrestno obročno odplačevanje šolnine.